Sức khỏe của bé Ngọc Thúy rất kém vì bị thông liên thất