Mỗi khi khóc là bé Nhã Lam bị tím tái nặng, thở khó