Bị tim nặng, ngày nào bé Cát Tiên cũng lên cơn tím tái